Bijbelwoud, voor als de bomen het bos verbergen.

HOME
NIEUWSBERICHTEN
AANVULLINGEN
ABOUT/CONTACT

Nieuwsberichten

Op deze pagina zullen wij belangrijke gebeurtenissen als het gaat om Nederlandse bijbelvertalingen bespreken. Het doel van deze pagina is niet zo zeer om het laatste nieuws te bieden, maar om een idee te geven van de belangrijkste ontwikkelingen van de laatste tijd. De teksten zullen beschouwend zijn (en dus onze persoonlijke mening bevatten), hoewel wij uiteraard ook op bronnen zullen wijzen.

Revisie NBV

In 2004 kwam de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) op de markt: het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) presenteerde deze vertaling met de slogan “brontekstgetrouw, doeltaalgericht”. Brontekstgetrouw betekent dat de brontekst op een goede manier vertaald moest zijn, doeltaalgericht betekent dat het resultaat goed leesbaar Nederlands moest zijn. Er werd toen al beloofd dat het NBG de vertaling na een aantal jaar zou evalueren en eventueel zou verbeteren.

In de loop der jaren heeft het NBG veel commentaar ontvangen op de NBV (zowel positief als negatief). Ook het NBG zelf heeft de vertaling kritisch beschouwd en in 2014 is het werk aan de revisie begonnen. Dit project heeft de naam NBVR (Nieuwe Bijbelvertaling Revisie) gekregen. Volgens dr. Matthijs de Jong (hoofd Vertalen van het NBG en hoofd van dit project) “biedt [dit] de mogelijkheid om aanpassingen en verbeteringen door te voeren zodat een vertaling nog beter aan haar doel kan beantwoorden.” Op een symposium in Houten op 10 november 2017 werden de eerste revisievoorstellen, uit Genesis en Hebreeën, gepresenteerd. Zie deze video op YouTube voor de voordracht van dr. Matthijs de Jong op dit symposium. Het is de bedoeling dat in 2020 de revisie is afgerond en de nieuwe vertaling te koop is.

Hoofdletters

De meest opvallende aankondiging waarover ook de NOS berichtte, was dat de voornaamwoorden waar God en Jezus mee aangeduid worden weer een hoofdletter krijgen. Dit was in de editie van 2004 niet gedaan. Een van de redenen was dat de leesbaarheid beter zou worden zonder deze extra hoofdletters. Een tweede belangrijke reden was dat het NBG verwachtte dat het gebruik van deze zogenoemde ‘eerbiedskapitalen’ steeds verder zou afnemen. De Nederlandse Taalunie gaf echter aan dat dit niet het geval was, en ook het Nieuwe Liedboek voor de Kerken bevat ze nog. Daarom heeft het NBG besloten de kapitalen in de NBVR in ere te herstellen, mede omdat dit een van de meest betwiste aspecten van de NBV was.

Abram

Een ander punt van discussie was Genesis 12:3b, de zogeheten “zegen van Abram“. Dat hierbij niet over een nacht ijs is gegaan, blijkt wel uit het feit dat ook bij de editie-2004 uitgebreid stilgestaan is bij de vertaalkeuze (zie Met Andere Woorden 2008-4). Er zijn twee mogelijkheden hoe deze tekst vertaald kan worden: “In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden.” of “Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij”. De NBV-2004 heeft gekozen voor de tweede versie en geeft schrijft in een voetnoot: “Ook mogelijk is de vertaling: ‘Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.’” Volgens dr. Jaap van Dorp (zie deze pagina op de website van het NBG), die als oudtestamenticus betrokken bij het project, zijn beide vertalingen goed verdedigbaar. “Tegelijkertijd blijkt ook dat de keuze voor een passieve weergave (‘gezegend worden’) in de meest recente studies sterk is onderbouwd. Dat biedt de ruimte om in de revisie te kiezen voor een weergave die én exegetisch en taalkundig sterk staat én beter aansluit bij de lezersverwachting dan de huidige tekst.” Dus zal in de NBVR de eerste optie staan.

Uiteraard zullen we de NBVR beschouwen op leesbaarheid, zodra deze in de winkels ligt. Het is overigens niet zo dat er niets is veranderd in de NBV sinds 2004, maar het gaat daarbij vooral om hele kleine veranderingen.

Creative Commons-Licentie
© 2018-2023 HJ Wisselink en JW Dijkshoorn.
De inhoud van deze website valt onder een Creative Commons by-nc-sa 4.0 licentie.
Voor contact, zie de ‘About’-pagina.